میزبانی وب لینوکس حرفه ای با کنترل پنل CPanel

پلان اول

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۱گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
پلان دوم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۲گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
پلان سوم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۵گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
پلان چهارم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۱۰گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل